ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) BelTrend Kft. (Cg. 01-09-970469, székhely: 1212 Budapest, Erdélyi u. 25., a továbbiakban: Társaság) érvényesek valamennyi, a http://webshop.beltrend.hu honlapon elérhető és megvásárolható árucikkére érvényesek.

 

A jelen ÁSZF rendelkezései érvényesek abban az esetben is, ha a Vevő nem a http://webshop.beltrend.hu honlapon keresztül, hanem az 5. pontban meghatározottak szerint vásárolja meg a weboldalon szereplő árucikkeket. 

 

A Társaság csak az Európai Unió területére szállít.

 

A Webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

 

A Webáruház használatával/a regisztrációval, illetve az ajánlat elfogadásával Ön, mint vásárló (a továbbiakban: Vevő vagy Felhasználó) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat.

 

A Társaság a tevékenységéből adódóan elsősorban vállalkozásnak (Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy) minősülő vevők részére értékesíti termékeit akkor is, ha a megrendelésre természetes személy részéről kerül sor.

 

Arra az esetre, amennyiben a vevő a vonatkozó jogszabályok alapján fogyasztónak (Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) minősülne, a Társaság a jelen ÁSZF-ben tájékoztatja a fogyasztónak minősülő vevőt a jogszabályok szerinti jogairól.

 

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://webshop.beltrend.hu és letölthető az alábbi linkről: http://webshop.beltrend.hu/aszf  

 

 • Fogalmak

 

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Weboldal/webshop: http://webshop.beltrend.hu weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül

Szerződés: Eladó és Vevő között a Weboldal és elektronikus levelezés igénybevételével, valamint ajánlattétel útján létrejövő adásvételi szerződés

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Termék: a webshop kínálatában szereplő, a webshopban forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi 

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vevő: a weboldalon, emailen, egyéb úton vételi ajánlatot tevő szerződést kötő természetes vagy jogi személy

 

 • Vonatkozó jogszabályok

 

 • Magyarország Alaptörvénye
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.)
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk);
 • 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
 • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól;
 • 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről;
 • 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 2005. évi CLXIV. tv. a kereskedelemről;
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.)

 

 • A Társaság adatai, elérhetősége

 

A http://webshop.beltrend.hu webáruházat a BelTrend Kft. (a továbbiakban: Társaság) üzemelteti.

 

A Társaság neve: BelTrend Kft.

A Társaság székhelye: 1212 Budapest, Erdélyi u. 25.

A Társaság levelezési címe: 2040 Budaörs, Kinizsi utca 26.

A panaszügyintézés helye: 2040 Budaörs, Kinizsi utca 26.

Ügyfélfogadás: Hétfő – Péntek; 08:30 – 16:30

A Társaság elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: [email protected] 

Nyilvántartási száma: Cg. 01-09-970469

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

Adószáma: 23542080-2-43
Telefonszáma: +36 70 452 0356

A szerződés nyelve: magyar

 

Csomagküldő cég neve: Fürgefutár.hu Szolgáltató Kft.

csomagküldő telephelye: 1122 Budapest, Városmajor u. 35. 2. em.

telefonszáma: +36 1 900 9669

elektronikus levelezési címe: [email protected]

weboldala: https://furgefutar.hu/ 

adatkezelési tájékoztatója: https://furgefutar.hu/aszf/ 

 


A tárhely-szolgáltató neve: áCom Kft.

A tárhely-szolgáltató címe: 2440 Százhalombatta, Kodály u. 16. 

A tárhely-szolgáltató e-mail címe: [email protected]

 

 • Alapvető rendelkezések

 

  1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a 2. pont szerinti jogszabályokra. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

  1. A szerződéskötés nyelve a magyar, magyar nyelv nem tudásából eredő félreértésekért, károkért a Társaság felelősséget nem vállal.

 

  1. A webshop használatára, a Társaság és a Vevő jogaira és kötelezettségeire kizárólag jelen ÁSZF-nek a megrendelés időpontjában hatályos rendelkezései az irányadók. 

 

  1. A jelen ÁSZF 2020.06.05. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Társaság jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-t. A módosításokat a Társaság azok hatályba lépése előtt 15 (tizenöt) nappal a weboldalon közzéteszi. 

 

  1. A webshopban történő vásárlás útján létrejött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azt a Társaság nem iktatja.

A Társaság rögzíti az ÁSZF tartalmát és módosítást követően archiválja a hatálytalanná vált ÁSZF-eket, amelyek később is elérhetők a Vevők számára. Az ÁSZF archivált verziói itt érhetők el: https://webshop.beltrend.hu/aszf_archivum

 

  1. A Társaság magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát. 

 

  1. A webshop által nyújtott szolgáltatások igénybevételének, valamint a Vevő és a Társaság közötti Szerződés létrejöttének feltétele, hogy a Vásárló tudomásul vegye és kifejezetten elfogadja az ÁSZF rendelkezéseit, valamint a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakat. 

 

Az Adatkezelési Tájékoztató elérhető és letölthető az alábbi oldalról: https://webshop.beltrend.hu/adatkezelesi_tajekoztato

 

  1. A Társaság fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Társaság írásos hozzájárulása nélkül. 

 

  1. Tulajdonjog fenntartása

A termék a Társaság tulajdonában marad mindaddig, amíg a vételár- fizetés teljes egészében meg nem történik.

 

 • Ajánlattétel útján létrejött szerződés

 

Amennyiben a Vevő nem a http://webshop.beltrend.hu oldalon keresztül vásárolja meg a weboldalon szereplő árucikkeket, a jelen ÁSZF rendelkezései abban az esetben is érvényesek, különös tekintettel a jelen pontban foglaltakra és az alábbi pontokra: 

7., 8., 9, 10., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25.

 

  1. Ajánlattétel

 

A Társaság a hozzá e-mailen vagy egyéb (posta, telefon) úton érkezett ajánlatkérésre a megérkezést követően legkésőbb 10 munkanapon belül válaszol, ajánlatot küld.

Amennyiben az ajánlat 10 munkanapon belül történő megtétele akadályba ütközik, úgy erről az ajánlatkérőt tájékoztatja. 

 

  1. Ajánlat elfogadása

 

A Társaság az ajánlatát annak megküldését követően – eltérő megegyezés hiányában – 10 munkanapig tartja fenn.

 

A Társaság ajánlatát a Vevő elfogadó jognyilatkozatának elküldését megelőzően a Vevőhöz intézett jognyilatkozatával visszavonhatja.

 

Amennyiben a Vevő a Társaság ajánlatát elfogadja, úgy az elfogadó nyilatkozatát 10 munkanapon belül köteles megküldeni a Társaságnak. 

 

  1. Szerződés létrejötte

 

Felek között a szerződés akkor jön létre, amikor az elfogadó nyilatkozat a Társasághoz megérkezik, és azt a Társaság visszaigazolja a Vevő részére.

 

  1. Új ajánlat, módosított elfogadás

 

Az ajánlattól lényeges kérdésben eltérő tartalmú elfogadást új ajánlatnak kell tekinteni.

A Társaság az elfogadás lehetőségét kifejezetten az ajánlatban szereplő feltételekre korlátozza.

 

  1. ÁSZF elfogadása 

 

A Vevő az ajánlat elfogadásával a jelen ÁSZF rendelkezéseit kifejezetten elfogadja.

 

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://webshop.beltrend.hu és letölthető az alábbi linkről: http://webshop.beltrend.hu/aszf  , melyről a Társaság az ajánlatkérőt az ajánlat megküldésével egyidejűleg tájékoztatja. 

 

  1. Jelen ÁSZF elfogadásával a Vevő tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt a Társaság a kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja.

 

 • Regisztráció/vásárlás

 

  1. A weboldalon történő vásárlásra kizárólag regisztrációt követően van lehetőség.

 

  1. A Felhasználó a weboldalon történő regisztrációjával és vásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

 

  1. Felhasználó a regisztráció / vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. 

A Társaság kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

 

  1. A Társaságot a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Társaságot nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha vevő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Társaságnak felróható okból hozzáférhetővé válik.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó felelős. Amennyiben a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Társaságot.

 

  1. A Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni az ügyfélszolgálatnak a 3. pont szerinti e-mail címre küldött e-mail üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Társaság köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. A Felhasználó adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

 

  1. A Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

 

 • Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre, a termék lényeges tulajdonságai, a termék ára  

 

  1. A http://webshop.beltrend.hu oldalon a termékekre vonatkozóan megjelenített árak nettó árak, az áraknál feltüntetésre kerül, hogy az árhoz az ÁFA összege hozzászámítandó. 

A megrendelés véglegesítésénél a bruttó összeg kerül feltüntetésre, mely tartalmazza az ÁFA összegét is.

A feltüntetett árak nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. 

Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. 

 

  1. A weboldalon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A webáruházban a Társaság részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. A Társaság nem vállal felelősséget a webáruházban megjelenő kép és a termék tényleges kinézetének esetleges eltérése miatt.

 

  1. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Társaság teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

 

 • Eljárás hibás ár esetén

 

Amennyiben a Társaság minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Társaság nem köteles a megrendelést hibás áron visszaigazolni, hanem lehetősége van az ajánlat visszautasítására és felajánlhatja a helyes áron történő visszaigazolást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától. Jelentős eltérésnek minősül – a hazai bírói joggyakorlatnak megfelelően – az adott termék vagy szolgáltatás piaci értékétől akár pozitív-, akár negatív irányban minimum 50 %-ban történő eltérés. Tájékoztatjuk azonban a fogyasztókat, hogy a feltűnő értékaránytalanság (Ptk. 6:98. §) fogalmát a törvény nem határozza meg.

Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának.

 

 • Rendelés menete

 

  1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webáruházba.

Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „vásárlás folytatása” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, úgy a „fizetés”-re történő kattintás után ellenőrizheti a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A törlés ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség módosításakor automatikusan frissül a kosár tartalma.

 

  1. Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

 

Fizetési módok

 

Fizetés utánvétellel

Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben a megrendelt termék(ek) átvételekor.

Utánvéttel történő fizetésre kizárólag a 100.000 Ft-ot meg nem haladó rendelések esetén van lehetőség.

 

Fizetés banki előre utalással:

Előre utalás esetén az esedékes vételár és esetlegesen kapcsolódó költség összeget a Vevőnek küldött számlán szereplő számlaszámra szükséges a Vevőnek átutalnia.

 

A Felhasználónak banki előre utalással történő fizetés esetén meg kell adnia rendelési számát és a számla sorszámát a közlemény rovatban.

 

  1. Szállítási költség:

 

A belföldi szállítási díj csomagonként: 

10 kg-ig: 2500 Ft + áfa, 

11-20 kg: 3000 Ft + áfa, 

21-30 kg: 3700 Ft + áfa, 

31-40 kg: 4300 Ft + áfa, 

40 kg felett egyedi ajánlat alapján

 

Utánvét díja: 

20.000 Ft-ig: 410 Ft + áfa, 

20.001 – 50.000 Ft: 560 Ft + áfa, 

50.001 – 100.000 Ft: 720 Ft + áfa

100.001 – 150.000 Ft: 920 Ft + áfa

150.001 – 500.000 Ft: 1,5%

 

A csomagok szállítását Magyarország területén a Fürgefutár.hu futárszolgálat végzi. 

Külföldi szállítási díjak és szolgáltatók országonként, illetve szállítási zónánként eltérőek lehetnek, ez egyedi ajánlat alapján történik.

 

  1. Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, a Társaság fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után a Társaság azonnal tájékoztatja a vevőt az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

 

  1. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát és az elállási jogról szóló tájékoztatót a rendelésigazolás tartalmazza e-mailben. Vevő köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt a Társaság nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-18 óra közötti időszakban.

 

  1. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”rendelés fizetési kötelezettséggel” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

 

  1. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

 

  1. Felhasználó e-mailben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Társasághoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A Társaság kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni, továbbá ha tűzfal, víruskereső vagy spam szűrő alkalmazás blokkolja az üzenetet.

 

  1. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor a Társaság az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről.

 

 • A megrendelések feldolgozása és teljesítés

 

  1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben, hétköznaponként 9-16:30 óra történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. A Társaság ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

 

  1. Általános teljesítési határidő

 

 • Raktáron lévő termékek: 2-5 munkanap
 • Raktáron nem lévő termékek esetén 2-6 hét, de mindig a gyári visszaigazolás alapján a pillanatnyi gyártói raktár és alapanyagkészlet valamint gyártási kapacitás alapján.

 

  1. Az adásvételi szerződés alapján a Társaság dolog tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

 

  1. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta.

 

  1. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, a felek eltérő megállapodásának hiányában, az eladó a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a vevő (Felhasználó) rendelkezésére bocsátani a dolgot.

 

A jelen pontra is irányadóak a 10.2. pontban foglaltak, mely szerint raktáron nem lévő termékek esetében a szállítási idő 2-6 hét, mely minden esetben a gyártói visszaigazolástól függ. 

 

  1. A Társaság késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.

 

  1. A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha
 1. a Társaság a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
 2. a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

 

  1. Ha a Társaság a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.

 

  1. A Társaság nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. A Társaság fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

 

  1. Jelen ÁSZF elfogadásával Felhasználó tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt a Társaság a kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja.

 

 • A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések 

 

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. A weboldalon megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.

 

 • ELÁLLÁS JOGA (KIZÁRÓLAG FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ VÁSÁRLÓK ESETÉN!)

 

  1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

 

  1. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

 

  1. Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

 

  1. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a Társaság azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

 

  1. Nem illeti meg az elállási jog a Fogyasztót a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. §-ában meghatározott esetekben, így különösen az alábbi esetekben: 

 

 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

 

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

 

 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

 

 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

 

 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

 

  1. A Társaság a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is.

 

  1. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

 

  1. Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy a Társaságnak a 2040 Budaörs, Kinizsi utca 26. sz. alatti címen leadni.

 

  1. Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

 

  1. Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

 

  1. A Fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét.

 

  1. A Társaság nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

 

  1. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

 

  1. A visszatérítést a Társaság mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

  1. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a Társaság elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár az elállási nyilatkozatminta kitöltésével, mely letölthető innen: https://webshop.beltrend.hu/elallasi_tajekoztato_es_nyilatkozat, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el a Társaság. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével, vagy személyesen juttathatja vissza Fogyasztó a Társaság részére. Portósan feladott csomagot nem vesz át a Társaság.

 

  1. Fogyasztónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Fogyasztót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül visszatéríti a Társaság a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt. 

A visszaszállítás költsége azonban a Fogyasztót terheli.

 

  1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1400045.kor

 

  1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:HU:PDF

 

  1. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

 

  1. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

 

  1. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

 

  1. Elállási jog gyakorlásának a menete

 

   1. Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Társaság elérhetőségein jelezni.

 

   1. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az email küldésének idejét veszi figyelembe.
   2. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Társaság címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.
   3. A Társaság azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Társaság által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.
   4. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.
   5. Az elállási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat minta az alábbi linken elérhető, onnan letölthető:

https://webshop.beltrend.hu/elallasi_tajekoztato_es_nyilatkozat

 

 • Szavatosság

 

Hibás teljesítés

 

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.


Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely a Ptk-nak a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

 

Kellékszavatosság

 

  1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó a Társaság hibás teljesítése esetén a Társasággal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

  1. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

 

Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint

 

 1. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
 2. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a d) pont szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
 3. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 4. A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

 

A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

  1. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát közölni.

Fogyasztónak minősülő Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. 

A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

 

  1. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Felhasználó a Társasággal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

 • Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? – (KIZÁRÓLAG FOGYASZTÓK ESETÉN!)

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webáruházat üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

 • Termékszavatosság – (KIZÁRÓLAG FOGYASZTÓK ESETÉN!)

 

  1. Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

  1. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

  1. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

  1. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

  1. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

 

  1. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti a Felhasználó.

 

 • Jótállás – (KIZÁRÓLAG FOGYASZTÓK ESETÉN!)

 

  1. Milyen esetben élhet Felhasználó a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Társaság a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott a rendeletben meghatározott termékek vonatkozásában jótállásra köteles.

 

  1. Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama a jogszabály szerint egy év, de a gyártó bizonyos esetekben ennél hosszabb időtartamú jótállási időt vállalhat önként. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

 

  1. Mikor mentesül a Partner/Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól?

A Társaság jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

  1. A Társaság nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

 

 • A szavatossági igény esetén történő eljárás – (KIZÁRÓLAG FOGYASZTÓK ESETÉN!)

 

  1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.
  2. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).
  3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Társaságot terhelik (Ptk. 6:166. §).
  4. A Társaság a fogyasztó nála bejelentett szavatossági igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.
  5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
  6. Ha a Társaság a fogyasztó szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.
  7. A Társaság a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
  8. A Társaságnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 

 • Panaszkezelés rendje (KIZÁRÓLAG FOGYASZTÓK ESETÉN!)

 

  1. Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az 3. pont szerinti telefonszámon, e-mail címen, levél útján vagy személyesen is közölheti.

 

  1. A Társaság a szóbeli / telefonon keresztül érkezett panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Társaság a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja/megküldi a vásárlónak.

 

  1. Az írásbeli panaszt a Társaság 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Társaság, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

  1. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a jogszabályok alapján fogyasztónak minősül, úgy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

 

 • Fogyasztóvédelmi hatóság (KIZÁRÓLAG FOGYASZTÓK ESETÉN!)

 

  1. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

  1. A fogyasztóvédelmi hatóság eljárásával kapcsolatos részletszabályokat a fogyasztóvédelemről szóló a 1997. évi CLV. törvény tartalmazza.

 

 • Békéltető testület (KIZÁRÓLAG FOGYASZTÓK ESETÉN!)

 

  1. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét az alábbi linken találja:

https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek 

A Társaság székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetőségei. 

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtett Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: [email protected]

 

  1. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

 

  1. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul.

 

  1. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Társaság kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
  2. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

 

  1. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

  1. A Társaságot a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a békéltető testület eljáró tanácsának elnöke által megküldött értesítés részére történt kézbesítésétől számított nyolc napon belül írásban nyilatkozni a fogyasztónak minősülő Vásárló igényének jogosságát és az ügy körülményeit, valamint a tanács döntésének kötelezésként történő elfogadását illetően, nyilatkozatában meg kell jelölnie az állításait alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, valamint csatolnia szükséges azokat az okiratokat (ezek másolatát), amelyek tartalmára bizonyítékként hivatkozik. 

 

  1. A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével a Szolgáltató a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben a Társaság székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a Társaság együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. 

 

  1. A békéltető testület előtti eljárás további részletszabályait a fogyasztóvédelemről szóló a 1997. évi CLV. törvény tartalmazza.

 

 • Online vitarendezési platform  (KIZÁRÓLAG FOGYASZTÓK ESETÉN!)

 

  1. A leírtakon felül a Társaság tájékoztatja a Vásárlókat, hogy az Európai Parlament és Tanács  fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013/EU rendeletével létrehozta az ún. online vitarendezési platformot. E platform célja, hogy elősegítse a fogyasztók és kereskedők közötti jogviták független, pártatlan, átlátható, eredményes, gyors és méltányos, bírósági eljáráson kívüli online rendezését.

 

  1. Annak érdekében, hogy a fogyasztók széles köre előtt ismert legyen az online vitarendezési platform létezése, az Unióban letelepedett és online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőknek a weboldalukon a platformra vezető elektronikus linket kell elhelyezniük.

 

  1. Az online vitarendezési platform egyablakos ügyintézési pontként működik azon fogyasztók és kereskedők számára, akik a fent hivatkozott EU rendelet hatálya alá tartozó jogvitáikat bírósági eljáráson kívül kívánják rendezni. Az online vitarendezési platform egy interaktív weboldal, amely elektronikus úton és díjmentesen elérhető az Unió intézményeinek valamennyi hivatalos nyelvén, így magyarul is.

 

Az online vitarendezési platform elektronikus linkje: http://ec.europa.eu/odr 

 

 • Bírósági eljárás kezdeményezése (KIZÁRÓLAG FOGYASZTÓK ESETÉN!)

 

Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. rendelkezései szerint.

 

 • Szerzői jogok

 

  1. Miután a  http://webshop.beltrend.hu mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a  http://webshop.beltrend.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Társaság írásos hozzájárulása nélkül.

 

  1. http://webshop.beltrend.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

 

  1. A Társaság fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

 

  1. Tilos a  http://webshop.beltrend.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a  http://webshop.beltrend.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

 

  1. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Társaságot kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén a Társaság közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

 

 • Vegyes Rendelkezések

 

  1. A Társaság jogosult kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

 

  1. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

 

  1. Amennyiben a Társaság az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Társaság egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

 

  1. A Társaság és a Vevő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

 

 • Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető az alábbi linken:
https://webshop.beltrend.hu/adatkezelesi_tajekoztato