BelTrend Vendéglátóipari és Épületfelszereléseket Forgalmazó Kft.
2040 Budaörs, Kinizsi u. 26.
Mobil: 06 - 70 - 452-0356
Tel/Fax: -
[email protected]
 

Általános Szerződési Feltételek
 
Kérjük, amennyiben vásárlója kíván lenni cégünknek, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül közlésre.
 
Szállítói adatok:
Cégnév: BelTrend Vendéglátóipari és Épületfelszereléseket Forgalmazó Kft.
Székhely/Telephely: 1212 Budapest, Erdélyi u. 25.
Adószám: 23542080-3-43
Cégjegyzék szám: 01-09-970469
Statisztikai számjel: 23542080-4644-113-01
Kibocsátó cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
Szerződés nyelve: Magyar
Elektronikus elérhetőség: [email protected], www.beltrend.hu
Telefonos elérhetőség: 06-1-276-3502, 06-70-452-0356
Kapcsolattartó: Láda Barnabás
 
Rendelési információk:
A honlapon szereplő termékekre a rendelni kíván mennyiség függvényében árajánlatot adunk, mely elfogadásával létrejön a szállítási szerződés. A rendeléshez elengedhetetlenül szükséges adatok: megrendelő neve, telefonszáma, e-mail címe, számlázási és szállítási címe, a rendelni kívánt termék cikkszáma, megnevezése, mennyisége, - melynek a csomagolási egységgel oszthatónak kell lennie- és ára.
 
A megrendelések feldolgozása:
A megrendelés akkor számít cégünkhöz beérkezettnek, ha arról írásban visszaigazolást küldtünk.
 
Fizetési feltétel:
A megrendelés feltétele a megrendelt áru értékének 50%-ának átutalása vagy készpénzben történő megfizetése. Fennmaradó 50% az áru és a számla átvételekor készpénzben vagy amennyiben az árajánlaton megajánlásra kerül, 8 naptári napos határidővel banki átutalással kerül rendezésre.
 
Késedelmes fizetés:
Késedelmes fizetés esetén  irányadó: PTK 301/A. § (1) Gazdálkodó szervezetek között a késedelmi kamatra vonatkozó szabályokat az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. (2) A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat hét százalékkal növelt összege.
 
Szállítási határidő:
Általános szállítási határidő 1-4 hét, (kivéve Burgess: 6-9 hét). A várható szállítási határidőt árajánlatonként megadjuk, a pontos szállítási határidőt a gyári visszaigazolás után van módunk megadni.
A szállítási határidő az előleg késedelmes fizetése esetén a késedelem mértékével módosulhat a gyártói raktárkészlet illetve a gyártási kapacitás függvényében.
Rész- és előszállításra a jogot fenntartjuk.
 
Teljesítés helye:
A honlapon feltüntetett vagy az árajánlatban megadott árak eltérő rendelkezés hiányában budapesti raktári átadással értendőek, a házhozszállítás vagy postázás külön díjszabás alapján történik.
 
Megrendelés módosítása:
Érvényes megrendelés csak a Felek írásos megállapodásával módosítható vagy egészíthető ki, a szóban közölt „módosítás” érvénytelen. A módosítást vagy kiegészítést mindkét Félnek szabályszerűen és cégszerűen alá kell írnia.
 
Azonnali hatályú felmondás:
Mindkét Felet megilleti a Szerződés azonnali hatályú, indokolást tartalmazó írásbeli értesítéssel történő felmondásának joga akkor, ha
- a másik Fél megszegi a Szerződést, különösen, ha Szállító nem szállítja le és/vagy nem adja át a megrendelt eszközöket, valamint ha nem, vagy nem szerződésszerűen helyezi el ezeket, illetve ha nem szerződésszerűen teljesít és a szerződésszegésről szóló írásbeli értesítést követő 8 (nyolc) napon belül nem orvosolja azt (amennyiben a szerződésszegés orvosolható)
- Megrendelő Díjak megfizetésére vonatkozó kötelezettségnek írásbeli felszólítás ellenére történő ismételt elmulasztása, amennyiben a késedelem a tizenöt napot meghaladja.
- a másik Fél súlyosan vagy ismételten megszegi a Szerződést
- a másik Fél csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alá kerül, illetve bizonyíthatóan fizetésképtelenné válik
- vonatkozó jogszabály ezt lehetővé teszi.
Az azonnali hatályú felmondás jogának gyakorlása nem érinti a Felek szerződésszegéssel kapcsolatos egyéb igényeit, különösen a kártérítéshez és/vagy kötbérhez való jogot.
 
Hibás teljesítés
Hibás teljesítés ténye akkor állapítható megalapozottnak, ha a megrendelőlapon rögzítettek eltérnek a megrendelt termék tulajdonságaitól, mennyiségétől vagy az elvárt minőségtől (gyártási hiba). Nem megalapozott a hibás teljesítés tényállása, ha a Megrendelő a nevezett megrendelést hibás mennyiségi, típus szerinti egyéb téves paraméter szerint adta le. Amennyiben a Szállító részéről állapítható meg a hibás teljesítés ténye, úgy annak kompenzációjáról, a hiba súlyosságától mérten közös megegyezéssel születhet döntés, amelyet írásban köteles mindkét fél rögzíteni és a leírtak alapján eljárni. Abban az esetben, ha a felek nem tudnak egyszerűsített formában megegyezni, úgy a hibáról, mulasztásról jegyzőkönyvet kötelesek felvenni.
Mindennemű reklamáció bejelentését az alábbi elérhetőségeinken tehetik meg:
 
1212 Budapest, Erdélyi u. 25.
Tel.: 06-70-452-0345
Fax: 06-1-276-3502
E-mail: [email protected]

 

  • designed by    
  • © 2012 BelTrend Kft.
  • Minden jog fenntartva.